แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ

To comply with ISO Standard and to help continuous improvement, please fill in KPI Form supplied below and send it back to our management team. We ensure that all your evaluation will be our mission to improve our company.

ชื่อลูกค้า / Customer’s name : *
บริษัท / Company : *
อีเมล / E-mail : *
โทรศัพท์ / Phone : *
คะแนนทั้งหมด / Total Score : 0/700
เกรด / Grade :
Please mark down in the box that you are appropriate.
(MAX 7  =  satisfactory <--------------->   MIN  1= poor)
Score

Your satisfaction scores

7 6 5 4 3 2 1
PART 1 : คุณภาพสินค้าและการส่งมอบ / Product Quality and Availability
0/140
0/70
0/70
0/35
0/35
PART 2 : ประเมินพนักงาน / Customer Relationship Evaluation
0/35
0/70
0/70
0/70
0/35
0/70
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม / Suggestion :  
Your comment is the valuable things for us. Thank you.
 คะแนนที่ได้ / Score